Plnění úkolů technika požární ochrany dle § 11 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah dokumentace požární ochrany:
(dle vyhl. č246/2001 Sb., o požární prevenci)
 • Dokumentace o začlenění do kategorie požárního nebezpečí
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Dokumentace zdolávání požárů
 • Řád ohlašovny požárů
 • Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy
 • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě
 • Požární kniha
 • Dokumentace o činnosti preventivní požární hlídky
 • Preventivní požární prohlídky objektů a zařízení
 • Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro jednorázové činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (např. příkaz k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím -svařování)
Rozsah dokumentace a tedy i cena je závislá především na druhu provozovaných činností, počtu provozoven a zařízení, kategorii požárního nebezpečí, rizikových faktorech…

email: brzon@revizecz.cz   tel.: +420 608 381 085