Plnění úkolů osoby odborně způsobilé v oblasti prevence rizik dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vybrané druhy dokumentů z oblasti BOZP:
 • Směrnice k zajištění BOZP - řídící dokument (ZP § 103)
 • Prevenci rizik - identifikace nebezpečí, hodnocení rizik a stanovená opatření
  (ZP § 102)
 • Kategorizace prací (zákon č. 258/2000 Sb., § 37)
 • Záznam z prověrek BOZP (ZP § 108)
 • Záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
 • Záznamy o seznámení zaměstnanců externích firem s riziky (ZP §102)
 • Dokumentace o školení zaměstnanců v oblasti BOZP (ZP §103)
 • Doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy všech technických zařízení
 • Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 • Identifikace rizik pro účely poskytování OOPP
 • Dokumentace o přidělování osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP), mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
 • Traumatologický plán
 • Průvodní dokumentace, provozní deníky, záznamy k používaným technických zařízením (např. výrobní stroje, elektrická zařízení aj.)
 • Doklady o uvedení zařízení do provozu
 • Revizní knihy, doklady o provádění předepsaných prohlídek, zkoušek a revizí
 • Doklady o provozu motorových vozidel a motorových vozíků
 • Dokumentace k používanému ručnímu nářadí, strojů a technických zařízení
  (§ 4 z. č. 309/2006)
 • Místní provozní předpisy (ZP §103 ; §349), např.: pro sklady, plynové kotelny, motorové vozíky aj.
 • Dokumentace související s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
 • Kniha úrazů
 • Lhůtník kontrol, revizí a zkoušek výrobních a pracovních prostředků
 • Havarijní plány
Rozsah dokumentace a tedy i cena je závislá především na druhu provozovaných činností, počtu provozoven a zařízení, kategorii požárního nebezpečí, rizikových faktorech…

email: brzon@revizecz.cz   tel.: +420 608 381 085